آخرین خبرها
خانه / مهدویت و انتظار / ظهور / حدیث های امام زمان

حدیث های امام زمان

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۱٫)
تصرف کردن در مال ديگری بدون اجازه صاحبش جايز نيست .(وسائل الشيعة ، ج ۱۷، ص ۳۰۹٫)
من ذخيره خدا در روی زمين و انتقام گيرنده از دشمنان او هستم .(تفسير نور الثقلين ، ج ۲ ، ص ۳۹۲٫)
ملعون است ، ملعون است کسی که نماز مغربش را به تأخير بيندازد ، تا زمانی که ستارگان آسمان پديدار شوند .

(بحار الأنوار ، ج ۵۲، ص ۱۵٫)
هيچ چيز مانند نماز بينی شيطان را به خاک نمی مالد ، پس نماز بگزار و بيني شيطان را به خاک بمال .

 

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۲٫)
ملعون است ، ملعون است ، کسی که نماز صبحش را به تأخير بيندارد ، تا زمانی که ستارگان آسمان محو شوند .

(بحارالأنوار ، ج ۵۲، ص ۱۶٫)
هر يک از پدرانم بيعت يکی از طاغوتهای زمان به گردنشان بود ، ولی من در حالي قيام خواهم کرد که بيعت هيچ طاغوتی به گردنم نباشد .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۱٫)
من آخرين جانشين پيامبر هستم ، و به وسيله من است که خداوند بال را از خاندان و شيعيانم دور می سازد.

(بحار الأنوار ، ج ۵۲، ص ۳۰٫)
هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نيز وی را در دستيابی به حاجتش ياری می کند .

(بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۳۳۱٫)
سنت تخلف ناپذير خداوند بر اين است که حق را به فرجام برساند و باطل را . نابود کند ، و او بر آنچه بيان نمودم گواه است .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۹۳٫)
برای زود فرارسيدن فرج ( و ظهور ما ) زياد دعا کنيد ، که آن همان فرج و گشايش شماست .

(کمال الدين للصدوق ، ج ۲ ، ص ۴۸۵٫)
اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدايت می شوی ، و اگر طلب کنی می يابی .

(بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۳۳۹٫)
ما در رعايت حال شما کوتاهی نمی کنيم و ياد شما را از خطر نبرده ايم ، که اگر جز اين بود گرفتاريها به شما روی می آورد و دشمنان شما را ريشه کن می کردند . پس از خدا بترسيد و ما را پشتيبانی کنيد .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۷۵٫)
و اما در پيشامدها و مسايل جديد به راويان حديث ما مراجعه کنيد ، زيرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۱٫)
اگر از خداوند ( صاحب عرت و جلال ) طلب آمرزش کنی ، خداوند تو را می آمرزد .

(بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۳۲۹٫)
همانا خدايتعالی مردم را بيهوده نيافريده و بدون تکليف و جزا رهايشان نکرده است .

(الغيبة للشيخ الطوسی ، ص ۱۷۴٫)
هر يک از شما بايد به آنچه که او را به محبت ما نزديک می سازد عمل کند ، و از آنچه که مورد پسند ما نيست و ما را خشمناک می سازد دوری جويد .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج ۲ ، ص ۳۲۴٫)
خداوندا ! وعده ای را که به من داداه ای ، برآورده کن و امر قيام مرا تمام فرما . قدمهايم را ثابت بدار و در سايه قيام من ، جهان را پر از عدل و داد کن .

(بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۱۳٫)
شهادت می دهم که معبودی جز خدای يکتا نيست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نيز شهادت می دهند ، آن خدايی که به عدل و داد قيام می کند ، نيست خدايی جز او که مقتدر و حکيم می باشد ، و همانا دين نزد خدا اسلام است .

(بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۱۶٫)
ايمان خداوند عز و جل و بندگانش قرابت و خويشاوندی تيست ، و هر کس که مرا انکار کند از من نيست .

(الغيبة للشيخ الطوسی ، ص ۱۷۶٫)
پناه به خدا می برم از نابينايی بعد از روشن بينی ، و گمراهی بعد از هدايت ، و از اعمال ناشايسته و اتنه های نابود کننده .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۹۰٫)
شيعيان ما هنگامی به فرجام نيک و زيبای خداوند ميرسند که از گناهانی که نهي شده اند ، احتراز نمايند .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۷۷٫)
کفايت در کارها و عنايت و سرپرستی در همه امور را تنها از خدايتعالی خواهانم .

(بحار الأنوار ، ج ۲۵، ص ۱۸۳٫)
قلبهای ما جايگاه مشيت الهی است ، پس هر گاه او بخواهد ما هم می خواهيم .

(بحار الأنوار ، ج ۵۲، ص ۵۱٫)
اگر نبود که ما دوستار صلاح شما هستيم و به شما لطف و مرحمت داريم ، همانا به شما توجه والتفات نمی کرديم .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۷۹٫)
من مهدی هستم ، منم قيام گر زمان ، منم آنکه زمين را آکنده از عدل می سازد ، آنچنان که از ستم پر شده بود .

(بحار الأنوار ، ج ۵۲، ص ۲ .)
ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است ، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد ، شک و ترديد از ميان برداشته می شد .

(بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۴ .)
من صاحب حقم … علامت ظهورم زياد شدن آشوب ها و فتنه هاست .

(بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۳۲۰٫)
علم و دانش ما به خبرهای شما احاطه دارد و چيزی از اخبار شما بر ما پوشيده نمی ماند .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۷۵٫)
دين از آن محمد (ص ) و عدايت از آن علی امير المؤمنين (ع ) است ، زيرا عدايت مال اوست و در نسل او می ماند تا روز قيامت .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۶۰٫)
کسی که نسبت به ما ظلم ورزد ، از جمله ستمکارانی است که مشمول لعنت خدا است ، چرا که خدا فرموده است : ” آگاه باشيد که لعنت خدا بر ستمکاران است ” .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۲٫)
من و تمامی پدرانم … بندگان خداوند عز و جل هستيم .

(بحار الأنوار ، ج ۲۵، ص ۲۶۷٫)
سجده شکر از لازم ترين و واجب ترين مستحبات است .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۶۱٫)
هر گاه خداوند به ما اجازه دهتد که سخن بگوييم ، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعيف شده و از ميان شما خواهد رفت .

(بحار الأنوار ، ج ۲۵، ص ۱۸۳٫)
دختر رسول خدا (ص ) برای من سرمشق و اسوه ای نيکوست .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۰٫)
زمان ظهور و فرج ما با خداست ، و تعيين کنندگان وقت ظهور ، دروغگويانند .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۱٫)
از خدا بترسيد و تسليم ما شويد و کارها را به ما واگذاريد ، برماست که شما را از سرچشمه سيراب برگردانيم ، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود ، در پی کشف آنچه از شما پوشيده شده نرويد و مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهيد .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۷۹٫)
ظهوری نيست مگر به اجازه خداوند متعال ، و آن هم پس از زمان طولانی و قساوت دلها و فراگير شدن رمين از جور و ستم

(الإحتجاج للطبرسی ، ج ۲ ، ص ۴۷۸٫)
آگاه باشيد به زودی کسانی ادعای مشاهده مرا خواهند کرد . آگاه باشيد هر کس قبل از ” خروج سفيانی ” و شنيدن ای آسمانی ، ادعای مشاهده مرا کند دروغگو و افترا زننده است حرکت و نيرويی جز به خدای بزرگ نيست .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج ۲ ، ص ۴۷۸٫)
من باقيمانده از آدم و ذخيره نوح و برگزيده از ابراهيم و خلاصه محمد ( درود خدا بر همگی آنان باد ) هستم .

(بحار الأنوار ، ج ۵۲، ص ۲۳۸٫)
سيم ، خدمتکار حضرت مهدی عليه السلام گويد : آن حضرت به من فرمود : ” آيا تو را در مورد عطسه کردن بشارت دهم ؟ ” گفتم : آری . فرمود : ” عطسه ، علامت امان از مرگ تا سه روز است . ”

(بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۵ .)
حق با ماست و در ميان ماست ، کسی جز ما چنين نگويد مگر آنکه دروغگو و افترا زننده باشد .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۹۱٫)
همانا خداوند متعال ، کسی است که اجسام را آفريده و ارزاق را تقسيم فرموده ، او جسم نيست و در جسمی هم حلول نکرده ، ” چيزی مثل او نيست و شنوا و داناست .”

(الغيبة للشيخ الطوسی ، ص ۱۷۸٫)
خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چيزی نياز نداريم ، و حق با ماست،پس اگر کسانی با ما نباشند ، هرگز در ما شتی ايجاد نمی شود ما دست پرورده های پروردگارمان ، و مردم دست پرورده های ما هستند .

(الغيبة للشيخ الطوسی ، ص ۱۷۲٫)
دانش ، دانش ماست و از کفر کافر ، گزندی بر شما نيست .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۵۱٫)
اگر شيعيان ما – که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خويش موفق بدارد – در وفاي به عهد و پيمان الهی اتحاد و اتفاق می داشتند و عهد و پيمان را محترم می شمردند ، سعادت ديدار ما به تأخير نمی افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل می شدند .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج ۲ ، ص ۴۹۹٫)
من از افرادی که می گويند : ما اهل بيت ( مستقلا از پيش خود و بدون دريافت از جانب خداوند ) غيب می دانيم و در سلطنت و آفرينش موجودات با خدا شريکيم ، يا ما را از مقامی که خداوند برای ما پسنديده بالاتر می برند ، از چنين افرادی نزد خدا و رسولش بيزاری می جوييم .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج ۲ ، ص ۴۸۷٫)
فضيلت دعا و تسبيح بعد از نمازهای واجب در مقايسه با دعا و تسبيح پس از نمازهای مستحبی ، مانند فضيلت واجبات بر مستحبات است .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج ۲ ، ص ۴۸۷٫)
سجده بر قبر جايز نيست .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج ۲ ، ص ۴۹۰٫)
وجود من برای اهل زمين سبب امان و آسايش است ، همچنان که ستارگان سبب امان اهل آسمانند .

(بحار الأنوار ، ج ۷۸، ص ۳۸۰٫)
به راستی که مقدرات خداوند متعال مغلوب مشود ، و اراده الهی مردود نگردد ، . چيزی بر توفيق او پيشی نگيرد .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۹۱٫)
اما علت و فلسفه آنچه از دوران غيبت اتفاق افتاده است ، پس خداوند عز و جل در قرآن فرموده است : ” ای مؤمنان از يزهايی نپرسيد که اگر آشکار شود ، بدتان آيد . ”

(بحار الأنوار ، ج ۷۸، ص ۳۸۰٫)
زمين خالی از محبت خدا نيست ، يا آشکار است و يا نهان .

(کمال الدين للصدوق ، ج ۲ ، ص ۵۱۱٫)
هر گاه علم و نشانه ای پنهان شود ، علم ديگری آشکار گردد ، و هر زمان که ستاره اي افول کند ، ستاره ای ديگر طلوع نمايد .

(بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۵٫)
بار الها ! توفيق بندگی و دوری از گناه و نيت پاک . شناخت حرام را به ما عطا فرما ، و با هدايت و استقامت در راهت گراميمان بدار .

(المصباح للکفعمی ، ص ۲۸۱٫)

کانال ما در تلگرام _ مهدویت313

درباره‌ علی آقایی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*